Privacy Voorwaarden

Download de privacy voorwaarden (pdf)

Privacy voorwaarden 

De Krachten Gebundeld voor Gezond Leven!

De Hanzehogeschool Groningen, gevestigd aan Zernikepark 7, 9747 AS, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://hanze.nl

Zernikepark 7, 9747 AS, Groningen

050 – 595 5555

De wijze waarop de Hanzehogeschool uw gegevens verwerkt vindt u in de privacyverklaring van de Hanzehogeschool. Deze vindt u op de website www.hanze.nl. Een betrokkene heeft bepaalde rechten, zoals het recht op inzage of verwijderen van gegevens. Verzoeken kunt u richten aan het Bureau College van Bestuur: bureau.college.van.bestuur@org.hanze.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Hanzehogeschool Groningen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Functie

– Naam zorginstelling

– E-mailadres

– Wachtwoord (voor website in te stellen)

– In de omgevingsscan: relatie van de persoon met de bewoner/deelnemer, type zorglocatie, karakteristieken bewoners/deelnemersgroep locatie: geslacht, leeftijdsrange, type beperkingen 

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ict-security@org.hanze.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden met jouw toestemming aan Hanzehogeschool Groningen geleverd. Hanzehogeschool Groningen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Voor het beschikbaar stellen van de, door De Krachten Gebundeld ontwikkelde, producten.

-Voor het gebruik en uitvoering van de Omgevingsscan.

-Voor contactopname voor evaluatie van de gebruikte producten.

-Voor inzage in hoe vaak de producten worden gedownload en door welke type personen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hanzehogeschool Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hanzehogeschool Groningen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij uitschrijven worden je gegevens direct automatisch vernietigd, dit wordt gecontroleerd door de verwerkersverantwoordelijke.

De gegevens van ingeschreven gebruikers worden onbeperkt bewaard. Op verzoek worden de gegevens binnen 24 uur verwijderd. De gebruiker kan elk moment zijn eigen gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hanzehogeschool Groningen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hanzehogeschool Groningen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkersovereenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hanzehogeschool Groningen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens door te geven aan jou of een andere, door jou genoemde, organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het Bureau College van Bestuur: bureau.college.van.bestuur@org.hanze.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hanzehogeschool Groningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ict-security@org.hanze.nl.